Trường : Số 3 Bảo Thắng
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5
T.2 1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO
2 Tiếng anh - C.Liên(A) Tiếng trung - C.Ích Lý - T.Linh Văn - T.Dương Sinh - T.Tiến Toán - T. Anh GDQP - T.Hiệp Lý - C.Giang(lý) Văn - C.Minh Toán - T.Quang Toán - T.Nghiệp Toán - C.Linh Sinh - C.Đào Văn - C.Mây CN - T.Đồng
3 Lý - C.Giang(lý) Địa - T.Huân Hóa - C.Tuyết(H) Tiếng anh - C.Liên(A) Sinh - T.Tiến Địa - T.Long Hóa - C.Nguyệt Sử - C.Uyên GDQP - T.Hoàng Tin - C.Hằng Sử - C.Thủy Toán - C.Linh CN - T.Đồng Văn - C.Mây Toán - T.Nghiệp
4 Toán - C.Linh Toán - T.Hùng Văn - C.Mây Địa - T.Huân Lý - C.Giang(lý) GDQP - T.Thoại CN - T.Đồng GDQP - T.Hoàng Toán - T. Anh Hóa - C.Nguyệt Hóa - C.Tuyết(H) Lý - T.Linh Tiếng anh - C.Oanh Lý - C.Duyên Toán - T.Nghiệp
5 Địa - T.Huân Toán - T.Hùng Toán - C.Linh Tin - T.Đồng Lý - C.Giang(lý) Văn - C.Minh Toán - T.Quang Văn - T.Dương Tiếng anh - C.Oanh GDQP - T.Hoàng Hóa - C.Tuyết(H) Địa - T.Long Lý - C.Duyên Toán - T.Nghiệp Văn - T.Lương
T.3 1 Tiếng anh - C.Liên(A) Tiếng trung - C.Ích Sinh - T.Tiến Lý - T.Linh Hóa - C.Nguyệt Địa - T.Long Văn - C.Minh Sinh - C.Đào Tiếng anh - C.Oanh Toán - T.Quang GDCD - C.Giang(GD) Sinh - C.Tuyết(S) Văn - T.Lương Toán - T.Nghiệp Sử - C.Mơ
2 Toán - C.Linh Lý - C.Giang(lý) CN - T.Tiến Hóa - C.Tuyết(H) Sử - C.Thủy Hóa - C.Nguyệt Tiếng trung - C.Ích Địa - T.Long Văn - C.Minh CN - T.Đồng Lý - T.Linh GDCD - C.Giang(GD) Văn - T.Lương Toán - T.Nghiệp Sinh - C.Đào
3 Sinh - C.Tuyết(S) Lý - C.Giang(lý) Tiếng anh - C.Liên(A) Toán - T.Quang Toán - C.Linh Văn - C.Minh Sử - C.Uyên Toán - T. Anh GDCD - C.Giang(GD) Tiếng anh - C.Oanh Toán - T.Nghiệp Tiếng trung - C.Ích Địa - T.Huân Hóa - C.Nguyệt Sinh - C.Đào
4 GDCD - C.Uyên CN - T.Tiến Lý - T.Linh Địa - T.Huân Văn - C.Minh CN - T.Đồng Lý - C.Giang(lý) Toán - T. Anh Lý - C.Duyên Hóa - C.Nguyệt Văn - T.Lương Toán - C.Linh Hóa - C.Tuyết(H) Tiếng anh - C.Oanh Toán - T.Nghiệp
5 Văn - T.Lương Sử - C.Uyên Địa - T.Huân Tiếng anh - C.Liên(A) Lý - C.Giang(lý) Lý - C.Duyên Toán - T.Quang CN - T.Đồng Sinh - T.Tiến GDCD - C.Giang(GD) Sinh - C.Tuyết(S) Toán - C.Linh Toán - T.Nghiệp Địa - T.Long Lý - T.Linh
T.4 1 Văn - T.Lương Tiếng trung - C.Ích Tin - C.Hằng Sử - C.Thủy CN - T.Tiến Toán - T. Anh Văn - C.Minh Tiếng anh - C.Oanh Lý - C.Duyên Văn - T.Dương Tiếng anh - C.Liên(A) Sinh - C.Tuyết(S) GDCD - C.Giang(GD) Hóa - C.Nguyệt Toán - T.Nghiệp
2 Văn - T.Lương Địa - T.Huân Văn - C.Mây Toán - T.Quang Tiếng anh - C.Liên(A) Toán - T. Anh Tiếng trung - C.Ích Hóa - C.Nguyệt Văn - C.Minh Văn - T.Dương Sử - C.Thủy Toán - C.Linh Sinh - C.Đào Lý - C.Duyên Toán - T.Nghiệp
3 Lý - C.Giang(lý) Hóa - C.Tuyết(H) Sử - C.Uyên Văn - T.Dương Tiếng anh - C.Liên(A) GDCD - C.Giang(GD) Hóa - C.Nguyệt Tin - C.Hằng Toán - T. Anh Địa - T.Huân Toán - T.Nghiệp Toán - C.Linh Sử - C.Thủy CN - T.Đồng Lý - T.Linh
4 Toán - C.Linh Tin - T. Anh GDCD - C.Uyên Tiếng anh - C.Liên(A) Sinh - T.Tiến Hóa - C.Nguyệt GDCD - C.Giang(GD) Văn - T.Dương Sử - C.Thủy Toán - T.Quang Lý - T.Linh Văn - C.Mây Toán - T.Nghiệp Tiếng anh - C.Oanh Địa - T.Huân
5 Tin - T. Anh GDCD - C.Uyên Tiếng anh - C.Liên(A) Sinh - T.Tiến Địa - T.Huân Tiếng anh - C.Oanh Toán - T.Quang Văn - T.Dương CN - T.Đồng Sinh - C.Đào Sinh - C.Tuyết(S) Sử - C.Mơ Văn - T.Lương Toán - T.Nghiệp Hóa - C.Nguyệt
T.5 1 Hóa - C.Tuyết(H) Sử - C.Uyên Tiếng anh - C.Liên(A) Văn - T.Dương GDCD - C.Giang(GD) Tin - C.Hằng Tiếng trung - C.Ích Toán - T. Anh Văn - C.Minh Tiếng anh - C.Oanh Toán - T.Nghiệp Hóa - C.Nguyệt Văn - T.Lương Lý - C.Duyên Lý - T.Linh
2 Địa - T.Huân Hóa - C.Tuyết(H) Sử - C.Uyên GDCD - C.Giang(GD) Tin - T.Đồng Sinh - C.Tuyết(S) Tin - C.Hằng Toán - T. Anh Văn - C.Minh Văn - T.Dương Toán - T.Nghiệp Tiếng trung - C.Ích Lý - C.Duyên Tiếng anh - C.Oanh Văn - T.Lương
3 Sử - C.Uyên Sinh - C.Tuyết(S) Hóa - C.Tuyết(H) Lý - T.Linh Văn - C.Minh Toán - T. Anh Địa - T.Huân Hóa - C.Nguyệt Tin - C.Hằng Văn - T.Dương Tiếng anh - C.Liên(A) Văn - C.Mây Toán - T.Nghiệp Sử - C.Thủy GDCD - C.Giang(GD)
4 Sinh - C.Tuyết(S) Văn - T.Dương Văn - C.Mây Sử - C.Thủy Địa - T.Huân Văn - C.Minh CN - T.Đồng Tiếng anh - C.Oanh Toán - T. Anh Tin - C.Hằng Tiếng anh - C.Liên(A) Lý - T.Linh Toán - T.Nghiệp GDCD - C.Giang(GD) Hóa - C.Nguyệt
5 Sinh - C.Tuyết(S) Tin - T. Anh Văn - C.Mây Hóa - C.Tuyết(H) Hóa - C.Nguyệt Sử - C.Uyên Văn - C.Minh Tiếng anh - C.Oanh Địa - T.Huân Lý - C.Duyên CN - T.Đồng Tin - C.Hằng Sử - C.Thủy Toán - T.Nghiệp Tiếng anh - C.Liên(A)
T.6 1 Sử - C.Uyên Văn - T.Dương Sinh - T.Tiến Toán - T.Quang Tiếng anh - C.Liên(A) Tin - C.Hằng Văn - C.Minh Toán - T. Anh Hóa - C.Nguyệt Lý - C.Duyên Văn - T.Lương Tiếng trung - C.Ích Tiếng anh - C.Oanh Sử - C.Thủy Toán - T.Nghiệp
2 Lý - C.Giang(lý) Văn - T.Dương Địa - T.Huân Sinh - T.Tiến Toán - C.Linh Toán - T. Anh Văn - C.Minh Tin - C.Hằng CN - T.Đồng Tiếng anh - C.Oanh Văn - T.Lương Sử - C.Mơ Hóa - C.Tuyết(H) Toán - T.Nghiệp Tiếng anh - C.Liên(A)
3 Tiếng anh - C.Liên(A) Địa - T.Huân Tin - C.Hằng Văn - T.Dương Toán - C.Linh Sinh - C.Tuyết(S) Tiếng trung - C.Ích Lý - C.Giang(lý) Toán - T. Anh CN - T.Đồng Toán - T.Nghiệp Hóa - C.Nguyệt Lý - C.Duyên Văn - C.Mây Sử - C.Mơ
4 Hóa - C.Tuyết(H) Tiếng trung - C.Ích Toán - C.Linh Tin - T.Đồng Địa - T.Huân Tiếng anh - C.Oanh Sinh - T.Tiến Văn - T.Dương Văn - C.Minh Toán học 2 - T.Đông Tin - C.Hằng Lý - T.Linh Toán - T.Nghiệp Sinh - C.Đào Văn - T.Lương
5 Tin - T. Anh Sinh - C.Tuyết(S) Toán - C.Linh Địa - T.Huân Sử - C.Thủy Văn - C.Minh Toán - T.Quang CN - T.Đồng Lý - C.Duyên Văn - T.Dương Lý - T.Linh Văn - C.Mây Toán - T.Nghiệp Tin - C.Hằng Văn - T.Lương
T.7 1 CN - T.Tiến Sinh - C.Tuyết(S) Địa - T.Huân Toán - T.Quang Văn - C.Minh Tiếng anh - C.Oanh Lý - C.Giang(lý) Văn - T.Dương Hóa - C.Nguyệt Lý - C.Duyên Hóa - C.Tuyết(H) Tiếng trung - C.Ích Tin - C.Hằng Địa - T.Long Tiếng anh - C.Liên(A)
2 Địa - T.Huân Toán - T.Hùng Toán - C.Linh Sinh - T.Tiến Văn - C.Minh CN - T.Đồng Toán - T.Quang Văn - T.Dương Tiếng anh - C.Oanh Toán học 2 - T.Đông Lý - T.Linh Hóa - C.Nguyệt Hóa - C.Tuyết(H) Sinh - C.Đào Tin - C.Hằng
3 Toán - C.Linh Toán - T.Hùng Sinh - T.Tiến Lý - T.Linh Tin - T.Đồng Văn - C.Minh Tin - C.Hằng Lý - C.Giang(lý) Toán - T. Anh Văn - T.Dương Địa - T.Long Văn - C.Mây Tiếng anh - C.Oanh Hóa - C.Nguyệt Địa - T.Huân
4 Hóa - C.Tuyết(H) Văn - T.Dương Lý - T.Linh CN - T.Tiến Toán - C.Linh Lý - C.Duyên Văn - C.Minh GDCD - C.Giang(GD) Tin - C.Hằng Sử - C.Thủy Sinh - C.Tuyết(S) CN - T.Đồng Địa - T.Huân Văn - C.Mây Hóa - C.Nguyệt
5 SHL - C.Linh SHL - C.Ích SHL - C.Mây SHL - T.Linh SHL - C.Giang(lý) SHL - C.Tuyết(S) SHL - T.Quang SHL - T.Đồng SHL - T. Anh SHL - C.Đào SHL - C.Tuyết(H) SHL - T.Hoàng SHL - C.Thủy SHL - C.Duyên SHL - C.Giang(GD)

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 19-09-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net