Trường : Số 3 Bảo Thắng
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5
T.2 1         TD - T.Thoại Nghề - T.Tiến Văn(c) - C.Minh Toán(c) - T. Anh Hóa(c) - C.Nguyệt Lý(c) - C.Duyên GDQP - T.Hoàng Tiếng trung(c) - C.Ích TD - T.Hiệp Văn(c) - C.Mây Địa(c) - T.Huân
2         TD - T.Thoại Nghề - T.Tiến Văn(c) - C.Minh Toán(c) - T. Anh Hóa(c) - C.Nguyệt Lý(c) - C.Duyên GDQP - T.Hoàng Tiếng trung(c) - C.Ích TD - T.Hiệp Văn(c) - C.Mây Địa(c) - T.Huân
3         GDQP - T.Hoàng TD - T.Thoại Toán(c) - T.Quang Tiếng anh(c) - C.Oanh Toán(c) - T. Anh Hóa(c) - C.Nguyệt TD - T.Hiệp Sử(c) - C.Mơ Toán(c) - T.Nghiệp Sử(c) - C.Thủy Văn(c) - T.Lương
4         GDQP - T.Hoàng TD - T.Thoại Toán(c) - T.Quang Tiếng anh(c) - C.Oanh Toán(c) - T. Anh Hóa(c) - C.Nguyệt TD - T.Hiệp Sử(c) - C.Mơ Toán(c) - T.Nghiệp Sử(c) - C.Thủy Văn(c) - T.Lương
5                              
T.3 1 GDQP - T.Hoàng         Toán(c) - T. Anh Lý - C.Giang(lý) Nghề - C.Đào Lý(c) - C.Duyên TD - T.Hiệp Toán(c) - T.Nghiệp Toán(c) - C.Linh Sử(c) - C.Thủy Địa(c) - T.Long Tiếng anh(c) - C.Liên(A)
2 GDQP - T.Hoàng         Toán(c) - T. Anh Lý - C.Giang(lý) Nghề - C.Đào Lý(c) - C.Duyên TD - T.Hiệp Toán(c) - T.Nghiệp Toán(c) - C.Linh Sử(c) - C.Thủy Địa(c) - T.Long Tiếng anh(c) - C.Liên(A)
3 TD - T.Thoại         Sinh(c) - C.Tuyết(S) Hóa(c) - C.Nguyệt Lý(c) - C.Giang(lý) TD - T.Hiệp Nghề - C.Đào Văn(c) - T.Lương Văn(c) - C.Mây GDQP - T.Hoàng Tiếng anh(c) - C.Oanh Toán(c) - T.Nghiệp
4 TD - T.Thoại         Sinh(c) - C.Tuyết(S) Hóa(c) - C.Nguyệt Lý(c) - C.Giang(lý) TD - T.Hiệp Nghề - C.Đào Văn(c) - T.Lương Văn(c) - C.Mây GDQP - T.Hoàng Tiếng anh(c) - C.Oanh Toán(c) - T.Nghiệp
5                              
T.4 1     GDQP - T.Hoàng TD - T.Thoại                      
2     GDQP - T.Hoàng TD - T.Thoại                      
3     TD - T.Thoại GDQP - T.Hoàng                      
4     TD - T.Thoại GDQP - T.Hoàng                      
5                              
T.5 1   GDQP - T.Hoàng       Văn(c) - C.Minh Toán(c) - T.Quang Toán(c) - T. Anh Tiếng anh(c) - C.Oanh Toán(c) - T.Đông Tiếng anh(c) - C.Liên(A) TD - T.Hiệp Văn(c) - T.Lương Toán(c) - T.Nghiệp Sử(c) - C.Mơ
2   GDQP - T.Hoàng       Văn(c) - C.Minh Toán(c) - T.Quang Toán(c) - T. Anh Tiếng anh(c) - C.Oanh Toán(c) - T.Đông Tiếng anh(c) - C.Liên(A) TD - T.Hiệp Văn(c) - T.Lương Toán(c) - T.Nghiệp Sử(c) - C.Mơ
3   TD - T.Thoại       Hóa(c) - C.Nguyệt Tiếng trung(c) - C.Ích Văn(c) - C.Mây Toán(c) - T. Anh Tiếng anh(c) - C.Oanh Hóa(c) - C.Tuyết(H) GDQP - T.Hoàng Địa(c) - T.Huân Sử(c) - C.Thủy Toán(c) - T.Nghiệp
4   TD - T.Thoại       Hóa(c) - C.Nguyệt Tiếng trung(c) - C.Ích Văn(c) - C.Mây Toán(c) - T. Anh Tiếng anh(c) - C.Oanh Hóa(c) - C.Tuyết(H) GDQP - T.Hoàng Địa(c) - T.Huân Sử(c) - C.Thủy Toán(c) - T.Nghiệp
5                              
T.6 1           Tiếng anh(c) - C.Oanh Nghề - T.Tiến TD - T.Thoại Văn(c) - C.Minh Toán(c) - T.Đông Sinh(c) - C.Tuyết(S) Địa(c) - T.Long Văn(c) - T.Lương TD - T.Hiệp GDQP - T.Hoàng
2           Tiếng anh(c) - C.Oanh Nghề - T.Tiến TD - T.Thoại Văn(c) - C.Minh Toán(c) - T.Đông Sinh(c) - C.Tuyết(S) Địa(c) - T.Long Văn(c) - T.Lương TD - T.Hiệp GDQP - T.Hoàng
3           Lý(c) - C.Duyên TD - T.Thoại Hóa(c) - C.Nguyệt Nghề - C.Đào Văn(c) - C.Mây Lý(c) - T.Linh Sử(c) - C.Mơ Tiếng anh(c) - C.Oanh GDQP - T.Hoàng TD - T.Hiệp
4           Lý(c) - C.Duyên TD - T.Thoại Hóa(c) - C.Nguyệt Nghề - C.Đào Văn(c) - C.Mây Lý(c) - T.Linh Sử(c) - C.Mơ Tiếng anh(c) - C.Oanh GDQP - T.Hoàng TD - T.Hiệp
5                              
T.7 1                              
2                              
3                              
4                              
5                              

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 19-09-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net