Trường : Số 3 Bảo Thắng
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 11/12/2023

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 11A2 11A1 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6
T.2 1 Tiếng anh(c) - C.Mừng Văn(c) - T.Lương Tiếng TQ(c) - C.Ích         Toán(c) - T. Anh Văn(c) - C.Minh   Toán(c) - T.Quang Tiếng anh(c) - C.Liên(A)     Toán(c) - T.Nghiệp Văn(c) - C.Mây Địa(c) - T.Huân Toán(c) - C.Linh Sử(c) - C.Thủy  
2 Tiếng anh(c) - C.Mừng Văn(c) - T.Lương Tiếng TQ(c) - C.Ích         Toán(c) - T. Anh Văn(c) - C.Minh   Toán(c) - T.Quang Tiếng anh(c) - C.Liên(A)     Toán(c) - T.Nghiệp Văn(c) - C.Mây Địa(c) - T.Huân Toán(c) - C.Linh Sử(c) - C.Thủy  
3 Toán(c) - T.Quang Tiếng TQ(c) - C.Ích Văn(c) - C.Mây         Văn(c) - C.Minh Toán(c) - T.Nghiệp   Văn(c) - T.Lương Toán - T. Anh     Sinh(c) - C.Tuyết(S) Địa(c) - T.Huân Toán(c) - C.Linh Sử(c) - C.Mơ Địa(c) - T.Long  
4 Toán(c) - T.Quang Tiếng TQ(c) - C.Ích Văn(c) - C.Mây         Văn(c) - C.Minh Toán(c) - T.Nghiệp   Văn(c) - T.Lương Toán - T. Anh     Sinh(c) - C.Tuyết(S) Địa(c) - T.Huân Toán(c) - C.Linh Sử(c) - C.Mơ Địa(c) - T.Long  
5                                        
T.3 1                                        
2                                        
3                                        
4                                        
5                                        
T.4 1                                        
2                                        
3                                        
4                                        
5                                        
T.5 1 Văn(c) - C.Minh Toán(c) - T.Quang   Tiếng anh(c) - C.Mừng Toán(c) - T.Hùng         Toán(c) - T.Nghiệp         Văn(c) - T.Lương Tiếng trung(c) - C.Ích Văn(c) - C.Mây Toán(c) - C.Linh Sử(c) - C.Thủy  
2 Văn(c) - C.Minh Toán(c) - T.Quang   Tiếng anh(c) - C.Mừng Toán(c) - T.Hùng         Toán(c) - T.Nghiệp         Văn(c) - T.Lương Tiếng trung(c) - C.Ích Văn(c) - C.Mây Toán(c) - C.Linh Sử(c) - C.Thủy  
3 Toán(c) - T.Quang Văn(c) - T.Lương   Văn(c) - C.Minh Văn(c) - C.Mây         Tiếng anh(c) - C.Oanh         Hóa(c) - C.Hiền Toán(c) - T.Nghiệp Toán(c) - C.Linh GDCD(c) - C.Giang(GD) Địa(c) - T.Long  
4 Toán(c) - T.Quang Văn(c) - T.Lương   Văn(c) - C.Minh Văn(c) - C.Mây         Tiếng anh(c) - C.Oanh         Hóa(c) - C.Hiền Toán(c) - T.Nghiệp Toán(c) - C.Linh GDCD(c) - C.Giang(GD) Địa(c) - T.Long  
5                                        
T.6 1     Văn(c) - C.Mây Văn(c) - C.Minh Toán(c) - T.Hùng     Tiếng trung(c) - C.Ích Tiếng anh(c) - C.Oanh Toán(c) - T.Nghiệp Toán(c) - T.Quang Toán - T. Anh     Lý(c) - C.Duyên GDCD(c) - C.Giang(GD) Tiếng anh(c) - C.Mừng Văn(c) - T.Lương Toán(c) - C.Linh  
2     Văn(c) - C.Mây Văn(c) - C.Minh Toán(c) - T.Hùng     Tiếng trung(c) - C.Ích Tiếng anh(c) - C.Oanh Toán(c) - T.Nghiệp Toán(c) - T.Quang Toán - T. Anh     Lý(c) - C.Duyên GDCD(c) - C.Giang(GD) Tiếng anh(c) - C.Mừng Văn(c) - T.Lương Toán(c) - C.Linh  
3     Tiếng TQ(c) - C.Ích Toán(c) - T.Quang Tiếng anh(c) - C.Oanh     Toán(c) - T. Anh Toán(c) - T.Nghiệp Văn(c) - T.Lương Tiếng anh(c) - C.Liên(A) Văn(c) - C.Minh     Tiếng anh(c) - C.Mừng Văn(c) - C.Mây Sử(c) - C.Thủy Địa(c) - T.Long GDCD(c) - C.Giang(GD)  
4     Tiếng TQ(c) - C.Ích Toán(c) - T.Quang Tiếng anh(c) - C.Oanh     Toán(c) - T. Anh Toán(c) - T.Nghiệp Văn(c) - T.Lương Tiếng anh(c) - C.Liên(A) Văn(c) - C.Minh     Tiếng anh(c) - C.Mừng Văn(c) - C.Mây Sử(c) - C.Thủy Địa(c) - T.Long GDCD(c) - C.Giang(GD)  
5                                        
T.7 1                                        
2                                        
3                                        
4                                        
5                                        

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 11-12-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net