Chọn để cài đặt giao diện.


Chọn để nhập dữ liệu cho chương trình.

Danh sách câu hỏi


Nộp bài

Nhập liệu

Cài đặt

Hình thức kiểm tra:


Khuôn dạng kiểm tra trực tuyến:


Thông số mặc định cho bài kiểm tra

Thể hiện câu hỏi bài kiểm tra

Thứ tự câu hỏi bài kiểm tra:


Thứ tự câu hỏi phụ bài kiểm tra:


Thứ tự đáp án:


Đồng ý
Hủy bỏ

phút câu

Dữ liệu câu hỏi:

Thông báo lỗi

Trợ giúp
Chia sẻ ...
Dữ liệu mẫu
Mở tệp
Lưu tệp
Đồng ý
Hủy bỏ

Bạn có chắc chắn muốn nộp bài?

Đồng ý
Hủy bỏ
Đồng ý
Hủy bỏ

Lỗi định dạng tệp tin!

Bạn đang ở câu hỏi cuối cùng.
Kiểm tra lại các câu trước hoặc ấn nút nộp bài!

Bạn đang ở câu hỏi đầu tiên!

Bạn chưa lựa chọn đáp án!