Chọn để cài đặt giao diện.


Chọn để nhập dữ liệu cho chương trình.

Cài đặt

Thông số mặc định cho bài kiểm tra

Thể hiện câu hỏi bài kiểm tra

Hình thức kiểm tra:


Khuôn dạng kiểm tra trực tuyến:


Thứ tự câu hỏi bài kiểm tra:


Thứ tự đáp án:


Đồng ý
Hủy bỏ

phút câu

Dữ liệu câu hỏi:

Thông báo lỗi

Trợ giúp
Chia sẻ ...
Dữ liệu mẫu
Mở tệp
Lưu tệp
Đồng ý
Hủy bỏ

Bạn có chắc chắn muốn nộp bài?

Đồng ý
Hủy bỏ
Đồng ý
Hủy bỏ

Lỗi định dạng tệp tin!

Bạn đang ở câu hỏi cuối cùng.
Kiểm tra lại các câu trước hoặc ấn nút nộp bài!

Bạn đang ở câu hỏi đầu tiên!

Bạn chưa lựa chọn đáp án!