Luyện viết số

Đọc số:
22333
Viết số:
Dap an
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Chia sẻ ...
Đồng ý
Mở tệp
Lưu tệp
Dữ liệu mẫu
Hủy bỏ
Stt
Số
Đáp án
Trả lời
Kết quả
1
PHP
1
PHP
PHP
Trả lời đúng 3/5 số
Quay lại