Luyện đọc số

Viết số:
22333
Đọc số:
Dap an
Chia sẻ ...
Đồng ý
Mở tệp
Lưu tệp
Dữ liệu mẫu
Hủy bỏ
Stt
Số
Đáp án
Trả lời
Kết quả
1
PHP
1
PHP
PHP
Trả lời đúng 3/5 số
Quay lại