Thực hiện phép tính sau

Phép tính thứ 1:
+
23612252525
456

Kết quả là:

Đáp án:
+
23612252525
456

Kết quả là:

2525
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Chia sẻ ...
Đồng ý
Mở tệp
Lưu tệp
Dữ liệu mẫu
Hủy bỏ
Stt
Phép toán
Đáp án
Trả lời
Kết quả
1
PHP
1
PHP
PHP
Trả lời đúng 3/5 phép toán
Quay lại